The Witch And The Wolf
מתוך הצגת פרוייקט הגמר, יולי 2019

נאום גידי ברקת בטקס קבלת פרס שמעון פרס לשלום בשמה של הגר, 2021

Tiny Things
זוכה פסטיבל אנימיקס 2018
הגר ברקת, שיר בן דוד, מיכל נישרי

A letter to the heart
הגר ברקת, ושיר בן דוד, 2019

גלריית אסופה ביפו, תערוכה להגר,
שבוע האיור 2020